dziennik ustaw

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

17 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Wprowadza ona również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany odnoszą się jedynie do immunitetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i polegają na dodaniu przepisów art. 11a – …

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych.

Podstawowym przesłaniem ustawy o ochronie danych osobowych jest przyznanie każdej osobie, której dane dotyczą, prawa do ochrony jej danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi zatem pewnego rodzaju narzędzie administracyjne regulujące obrót informacjami o osobach fizycznych, z uwzględnieniem przyznania tym osobom pewnych praw i wprowadzeniu ograniczeń dla administratorów danych w swobodzie ich działania na tych danych. Przetwarzanie danych osobowych (wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie itd.) …

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawierciu

Sektor publiczny z obligatoryjnym inspektorem danych osobowych.

Inspektor danych osobowych, czy administrator bezpieczeństwa informacji? Nawet przedszkole i biblioteka w ciągu dwóch lat będą musiały wyznaczyć inspektora  danych osobowych (czyli specjalistę od ochrony danych osobowych, który obecnie jest nazywany administratorem bezpieczeństwa informacji). Ta konieczność wynika wprost z opublikowanego 4 maja 2016 roku rozporządzenia unijnego. Wspomniane rozporządzenie odnosi się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to wprowadzi (po okresie …

definicje ustawy o ochronie danych osobowych

Definicja danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przy czym za osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, której tożsamość jest możliwa do ustalenia bezpośrednio lub pośrednio na podstawie określonych danych osobowych, w szczególności poprzez powołanie się na numery identyfikacyjne NIP i …

Dziennik Ustaw

Zmiana przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która w art. 38 pkt 1 wprowadziła istotne zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) dotyczące administratora danych oraz instytucji powierzenia przetwarzania danych. Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych …