Szkolenia RODO

Każda osoba przed dopuszczeniem do pracy z danymi osobowymi winna być poddana przeszkoleniu i zapoznana z przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Za przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie odpowiada bezpośrednio administrator danych lub jeśli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.

W przypadku przeprowadzania szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych wskazane jest udokumentowanie odbycia takiego szkolenia.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

Dane osobowe

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.  

Administrator danych

Oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w przepisach prawa, to również w w prawie tym może zostać wskazany administrator danych lub lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. 

Zasady ochrony danych osobowych

RODO wprowadza obowiązek przestrzegania następujących zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z którymi dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą – zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości
 • zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – zasad ograniczenia celu,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – zasada minimalizacji danych,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, muszą być niezwłocznie usunięte lub sprostowane – zasada prawidłowości,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – zasada ograniczania przechowywania,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – zasada integralności i poufności

Jednocześnie administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przedmiotowych zasad i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie zgodnie z zasadą rozliczności. Ta zasada kładzie nacisk na praktyczne aspekty wdrożenia RODO w każdej organizacji poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur i innych działań zapewniających przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

W momencie pozyskiwania danych osobowych administrator jest obowiązany spełnić obowiązek informacyjny, czyli poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym, kim jest, w jakich celach będzie przetwarzał pozyskane dane, na jakich podstawach prawnych oraz szeregu innych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych.

Świadomość

Szkolenia RODO

Firma Abimar organizuje i przeprowadza szkolenia zamknięte i otwarte z zakresu ochrony danych osobowych, które adresowane są bezpośrednio do pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, posiadają dostęp do danych osobowych lub je przetwarzają. Nasze szkolenia mają za zadanie zapoznać uczestników z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z wszelkimi zmianami jakie nastąpiły i wciąż następują w tym zakresie. Wykorzystywaną przez nas metodą szkolenia jest wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń. Czas trwania szkolenia wynosi około 3 godzin lekcyjnych. Na życzenie Klienta, każdy uczestnik szkolenia może otrzymać również stosowny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

W ramach świadczonej usługi szkoleniowej firma Abimar udostępnia również pracownikom swoich Klientów bezpłatną e-learningową Platformę Szkoleniową. Z platformy tej mogą także korzystać, ale za odpłatnością inni Klienci i osoby chcące odbyć szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych we własnym zakresie. Nasza Platforma Szkoleniowa służy szkoleniu na odległość oraz umożliwia przeprowadzanie niezbędnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w sposób bardzo elastyczny i przyjazny uczestnikowi. Po odbyciu szkolenia z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej, uczestnik jest zobowiązany do zaliczenia specjalnie opracowanego testu posiadanej wiedzy, który następnie stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu (zaświadczenia ukończenia szkolenia), a w dalszej kolejności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w danej organizacji.

Zgodność

Uświadamianie

Kształcenie i uświadamianie pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy przetwarzają dane osobowe, to jeden z podstawowych obowiązków ciążących na danym administratorze danych. Zapoznawanie z przepisami o ochronie danych osobowych powinno być zawsze poparte ich wytłumaczeniem i przykładami stosowania.Tematyka szkolenia winna uwzględniać między innymi takie zagadnienia, jak:

 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • legalność przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki wynikające z RODO,
 • zasady ujawniania oraz powierzania danych osobowych,
 • zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa danych osobowych, w tym odpowiedzialność prawna,
 • stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.  

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu RODO:

zaznajomienie się z zagadnieniami i procedurami ochrony danych osobowych,

zapoznanie się z obowiązkami administratora danych oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych osobowych, ich udostępniania, realizacji obowiązku informacyjnego, uprawnień osób, których dane dotyczą, wdrożenia systemu zabezpieczeń,

uzyskanie certyfikatu (zaświadczenia) uprawniającego uczestnika do wydania mu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Referencję

Co o nas mówią

Firmę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług. W moim przypadku, wybór firmy został zdeterminowany przez zaproponowane ceny usług. Warto poznać ofertę tej firmy, bo można dużo zaoszczędzić, naliczane opłaty są naprawdę rozsądne. Firma wykazuje duże zaangażowanie w realizacje podjętych działań. Widać, że zależy jej na komforcie Klienta.

Sebastian Gawlik

Mam przyjemność zarekomendować firmę Abimar. Współpracę z firmą nawiązaliśmy w roku 2017 i trwa ona do dziś, ponieważ jest bardzo pozytywna. Wykonawcę trzeba wyróżnić za jakość świadczonych usług z zakresu ochrony danych osobowych. Należy pochwalić starania firmy, by ich usługi miały jak najlepszą markę.

Wiesław Molęda

W czym możemy Ci pomóc?

* Wymagana zgoda

9 + 13 =

Nasza siedziba

ul. Henryka Sienkiewicza 56
42-400 Zawiercie, Polska

Jesteśmy dostępni

od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Zadzwoń do nas

+48 696 655 124 

error: Zawartość jest chroniona!!!

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać wartościowe treści dotyczące ochrony danych osobowych oraz informacje o naszych usługach i ofertach specjalnych. 

pracownicy Abimar z logo

Dziękujemy! Udało Ci się dołączyć do naszej listy subskrybentów.