Regulamin świadczenia usług

Regulamin

Zasady świadczenia usług

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa zasady świadczenia usług tradycyjnych oraz drogą elektroniczną przez firmę Abimar z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Henryka Sienkiewicza 56, NIP 649-15-52-840, REGON 364474641, dalej Abimar.

2.Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej. W rozumieniu Regulaminu Usługobiorca to:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.Na usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu składają się w szczególności:

 • usługi doradcze świadczone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym przez telefon, e-mail, formularz kontaktowy na Stronie;
 • prowadzenie szkoleń (tradycyjnie oraz e-learning);
 • przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa;
 • opracowywanie i wdrażanie w organizacjach dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych;
 • opracowywanie i wdrażanie w organizacjach procedur postępowania, instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych oraz wzorcowych klauzul informacyjnych;
 • świadczenie usług zewnętrznego IOD (outsourcing IOD);
 • pośrednictwo w kontaktach biznesowych;
 • doradzanie w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

4.Usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

5.Koszt usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie i przekazywany przez Abimar w formie oferty wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.

Złożenie zamówienia

1.Usługobiorca zainteresowany świadczeniem usług przez firmę Abimar składa drogą mailową na adres wskazany na stronie www.abimar.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, prośbę o przedstawienie oferty handlowej.

2.W odpowiedzi na e-mail Usługobiorcy Abimar składa ograniczoną czasowo propozycję dotyczącą realizacji usługi, która zawiera informację o zakresie realizowanej usługi, jej koszcie oraz szacowanym czasie wykonania.

3.Usługobiorca może dopłacić za wykonanie usługi, w tzw. „terminie ekspresowym”. Jest to usługa ustalana indywidualnie i musi być potwierdzona tak samo, jak złożenie zamówienia.

4.Potwierdzanie zamówienia odbywa się poprzez skuteczne złożenie przekazanego przez firmę Abimar formularza zamówienia (na piśmie, w tym drogą elektroniczną) potwierdzającego przyjęcie przekazanej przez Abimar oferty oraz danych do wystawienia faktury VAT.

5.Potwierdzenie zamówienia może odbywać się także na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy.

6.Jeżeli Usługobiorca jest zwolniony z podatku VAT, wraz ze złożeniem zamówienia musi przesłać oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia.

7.Po złożeniu zamówienia Usługobiorca jest zobligowany do opłacenia usługi na podstawie przekazanej przez Abimar faktury proformy, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inny termin rozliczenia. Po opłacaniu zamówienia, Usługobiorca otrzyma fakturę VAT.

8.Jedyną formą opłacenia usługi, jest przelew bankowy. Płatność powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Abimar odpowiednio w proformie/fakturze VAT. Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować odmówieniem świadczenia usługi przez Abimar. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie Abimar.

9.Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Abimar dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych na konto, z którego został dokonany przelew przez Usługobiorcę.

10.Moment opłacania usługi przez Usługobiorcę jest momentem zawarcia umowy na świadczenie usług, w tym usług drogą elektroniczną.

11.Rozpoczęcie świadczenia usługi odbywa się dopiero po skutecznym złożeniu zamówienia oraz opłacenia z góry kosztu usługi, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inny termin rozliczenia.

12.Na podstawie indywidualnych ustaleń, ze względu na statut prawny lub wysokość wynagrodzenia, Abimar może zgodzić się na opłacenie usługi z dołu lub podział płatności na części. Jednakże musi to zostać potwierdzone w korespondencji mailowej pomiędzy Abimar oraz Usługobiorcą. Jeżeli w takim wypadku Abimar rozpocznie świadczenie usługi, jednakże z przyczyn niezależnych od niego nie dojdzie do pełnego wykonania usługi, Usługobiorca jest zobligowany do zwrotu poniesionych przez Abimar kosztów. Koszty oblicza się w oparciu o algorytm: liczba godzin pracy razy 100 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Zasady świadczenia usług

1.Usługi są świadczone przez firmę Abimar z najwyższą starannością oraz zachowaniem zawodowego profesjonalizmu.

2.Pracownicy firmy Abimar posiadają gruntowną wiedzę i kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych dla Usługobiorców.

3.Abimar dba o zachowanie poufności w zakresie świadczonych usług oraz przekazywanych przez Usługobiorcę informacji. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych Abimar zobowiązuje się do zachowania wszelkich pozyskanych w związku z realizacją zlecenia informacji w poufności.

4.Abimar stara się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, jednak nie gwarantuje minimalnego czasu odpowiedzi na zapytania e-mail, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy wiadomość e-mail od Usługobiorcy zostanie zakwalifikowana przez konto pocztowe jako SPAM lub skrzynka pocztowa Usługobiorcy będzie przepełniona.

5.Świadczone usługi nie stanowią porady prawnej.

6.Aktualizacja zrealizowanej usługi ze względu na zmianę przepisów lub wytycznych ze strony organu nadzoru (UODO), jest odpłatna.

7.Usługobiorca chcący skorzystać z oferty szkoleniowej, ma możliwość skorzystania z rabatu na udział w szkoleniu. Zasady korzystania z rabatu, są określane każdorazowo przed organizacją szkolenia.

8.Abimar nie wyklucza przyznania dodatkowego rabatu w związku z wcześniejszym korzystaniem z usług lub zapisaniem większej liczby uczestników na szkolenie. W takim wypadku rabat jest uzgadniany indywidualnie.

Informacje o szkoleniach wysyłane na adres e-mail

1.Usługobiorca zainteresowany szkoleniami organizowanymi przez Abimar może zgodzić się na otrzymywanie informacji o planowanych szkoleniach na wskazany przez niego adres e-mail.

2.Usługa jest dobrowolna, świadczona bezpłatnie i w każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z niej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości, że nie chce już dłużej otrzymywać informacji o szkoleniach.

3.Moment wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach, jest momentem rozpoczęcia świadczenia usługi.

4.Osoby otrzymujące informacje o szkoleniach, mogą w przekazywanych wiadomościach otrzymywać także kody rabatowe, na udział w tych szkoleniach. Kod rabatowy jest jednorazowy, a rabat nie łączy się z innymi rabatami. Z kodu rabatowego może skorzystać tylko osoba, która otrzymała wiadomość z kodem rabatowym od Abimar.

5.Wiadomości są wysyłane nie częściej niż raz w miesiącu.

Wymagania techniczne do otrzymania oferty i skorzystania z usługi

1.Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty e-mail.

2.W przypadku niektórych usług, niezbędny może być także aktywny numer telefonu.

3.Abimar nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania poczty e-mail Usługobiorcy, w szczególności nie jest w stanie zagwarantować, że przekazana przez niego wiadomość nie zostanie zakwalifikowana jako SPAM.

4.W przypadku usług świadczonych z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, Usługobiorca musi sobie zapewnić dostęp do Internetu oraz komunikatora.

5.Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z problemów z Internetem lub oprogramowaniem. Jeżeli ze względów technicznych skorzystanie z usługi okaże się niemożliwe, Abimar wskaże inny termin skorzystania z usługi.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy

1.W momencie dokonania płatności za usługę (lub część usługi), Abimar rozpoczyna świadczenie usługi i Usługobiorca traci prawo do całkowitego odstąpienia od umowy.

2.Jeżeli Abimar wyraził zgodę na dokonanie płatności po wykonaniu usługi, Usługobiorca traci prawo do całkowitego odstąpienia od umowy z momentem rozpoczęcia wykonania usługi.

3.Usługobiorca ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi, jeżeli po przyjęciu oferty Usługobiorcy nie dokonał płatności lub częściowej płatności. W przypadku, gdy Abimar zgodził się na płatność z dołu, Usługobiorca ma prawo odstąpić od całości umowy, jeżeli Abimar nie przystąpił do rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi, Usługobiorca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów lub całości wynagrodzenia, w zależności od tego, czy usługa została już wykonana czy nie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.W celu odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail do Abimar na adres kontaktowy wskazany na stronie www.abimar.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, z informacją o rezygnacji z zamówionej usługi. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.Brak dokonania płatności, jeżeli została ustalona z góry jest traktowany jako odstąpienie od umowy i nie wymaga dodatkowych działań po stronie Usługobiorcy, chyba że Usługobiorca i Abimar wyraźnie ustalili inaczej w podpisanym formularzu zamówienia lub zawartej umowie.

6.Usługobiorca nie ma prawa dostarczać Abimar treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje

1.Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi. Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły podstawy reklamacji na adres e-mail Abimar wskazany na stronie www.abimar.pl.

2.Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia.

3.Reklamacji nie podlega wysokość wynagrodzenia, błędna interpretacja porady przez Usługobiorcę, brak satysfakcji Usługobiorcy, udzielenie zaleceń, rozbieżnych z oczekiwaniami Usługobiorcy.

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Abimar zostały szczegółowo określone w obowiązującej Polityce prywatności dostępnej <tutaj>.

Powierzenie danych osobowych

1.Jeżeli w związku z realizacją usługi, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Abimar, dla których administratorem jest Usługobiorca, wówczas przed przystąpieniem do realizacji usługi administrator dokonuje powierzenia danych osobowych.

2.Abimar, jako Podmiot przetwarzający, zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3.Abimar oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym niezbędnymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności:

 • dokonał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • wdrożone środki są na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art. 32 RODO oraz zostały dobrane i są stosowane w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka i występujące zagrożenia.
 • zapewnia regularne testowanie, mierzenie i ocenianie wdrożonych środków ochrony danych osobowych.
 • przeszkolił oraz zobligował do zachowania poufności personel, który będzie przetwarzał dane osobowe.
 • jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są powierzane, Podmiot przetwarzający przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

4.Abimar oświadcza, że nadał odpowiednie upoważnienia dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.

5.Abimar zobowiązał osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych do zachowania wszelkich danych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności.

6.Abimar oświadcza, że wdrożył i aktualizuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

7.W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Abimar bez zbędnej zwłoki –  zgłasza je administratorowi danych.

8.Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Abimar bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

9.Abimar niezwłocznie poinformuje administratora danych o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy (UODO)lub organy ścigania.

Postanowienia końcowe

1.Abimar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest zmian przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu świadczenia usług.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Dane Usługobiorcy:

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

Adres:

 

„Niniejszym odstępuję od umowy na świadczenie usług przez Abimar na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług udostępnionym na stronie www.abimar.pl.”

 

Data i podpis:

*Formularz nie zwalnia Usługobiorcy ze zobowiązań wynikających z zawarcia przez niego umowy na usługi, w szczególności z poniesienia kosztów wykonania usługi przez Usługodawcę.

W czym możemy Ci pomóc?

* Wymagana zgoda

11 + 12 =

Nasza siedziba

ul. Henryka Sienkiewicza 56
42-400 Zawiercie, Polska

Jesteśmy dostępni

od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Zadzwoń do nas

+48 696 655 124 

error: Zawartość jest chroniona!!!

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać wartościowe treści dotyczące ochrony danych osobowych oraz informacje o naszych usługach i ofertach specjalnych. 

pracownicy Abimar z logo

Dziękujemy! Udało Ci się dołączyć do naszej listy subskrybentów.