Zbiór danych osobowych

Zbiór danych.

Zbiór danych to jedno z podstawowych pojęć przetwarzania danych osobowych. Jego istotność wynika bezpośrednio z faktu, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jej przepisy stosuje się tylko w sytuacji przetwarzania danych w zbiorze danych.  Przez zbiór danych rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. By jakiś zestaw informacji o charakterze osobowym stanowił …

dziennik ustaw

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych.

17 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Wprowadza ona również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wprowadzone zmiany odnoszą się jedynie do immunitetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i polegają na dodaniu przepisów art. 11a – …

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych.

Podstawowym przesłaniem ustawy o ochronie danych osobowych jest przyznanie każdej osobie, której dane dotyczą, prawa do ochrony jej danych osobowych. Ochrona danych osobowych stanowi zatem pewnego rodzaju narzędzie administracyjne regulujące obrót informacjami o osobach fizycznych, z uwzględnieniem przyznania tym osobom pewnych praw i wprowadzeniu ograniczeń dla administratorów danych w swobodzie ich działania na tych danych. Przetwarzanie danych osobowych (wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie itd.) …

definicje ustawy o ochronie danych osobowych

Definicja danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przy czym za osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, której tożsamość jest możliwa do ustalenia bezpośrednio lub pośrednio na podstawie określonych danych osobowych, w szczególności poprzez powołanie się na numery identyfikacyjne NIP i …

Dziennik Ustaw

Zmiana przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która w art. 38 pkt 1 wprowadziła istotne zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) dotyczące administratora danych oraz instytucji powierzenia przetwarzania danych. Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych …