Ochrona danych osobowych

Zabezpieczanie danych osobowych.

Jednym z podstawowych obowiązków każdego Administratora Danych jest obowiązek prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (art. 36 ust. 1) Administrator Danych jest obowiązany stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. …