Każda osoba przed dopuszczeniem do pracy z danymi osobowymi winna być poddana przeszkoleniu i zapoznana z przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Za przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie odpowiada bezpośrednio Administrator Danych lub jeśli został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD). W przypadku przeprowadzania szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych wskazane jest udokumentowanie odbycia takiego szkolenia.

Firma Abimar organizuje i przeprowadza “szkolenia wewnętrzne” z zakresu ochrony danych osobowych, adresowane bezpośrednio do pracowników naszych Klientów, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, przetwarzają dane osobowe.

Nasze szkolenia mają za zadanie zapoznać uczestników z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ze wszelkimi zmianami jakie nastąpiły w tym zakresie na dany dzień szkolenia. W ramach szkolenia są poruszane miedzy innymi następujące zagadnienia:

 • definicje ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • zagadnienia zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych;
 • legalność przetwarzania danych osobowych;
 • obowiązek informacyjny;
 • zasady ujawniania oraz powierzania danych osobowych;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych lub rejestru kategorii czynności przetwarzania danych;
 • przegląd treści Polityki ochrony danych osobowych wraz z załącznikami;
 • zabezpieczenie fizyczne obszarów przetwarzania danych osobowych;
 • zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu informatycznego;
 • zasady bezpiecznego korzystania z oprogramowania;
 • zasady bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej;
 • nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu;
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.

Metoda szkolenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • zaznajomienie się z zagadnieniami i procedurami ochrony danych osobowych;
 • zapoznanie się z obowiązkami Administratora Danych oraz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych osobowych, ich udostępniania, realizacji obowiązku informacyjnego, uprawnień osób, których dane dotyczą, wdrożenia systemu zabezpieczeń;
 • uzyskanie certyfikatu (zaświadczenia) uprawniającego uczestnika do wydania mu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

E–learning – platforma szkoleniowa

W ramach świadczonej usługi szkoleniowej firma Abimar udostępnia również pracownikom swoich Klientów bezpłatną e-learningową platformę szkoleniową.  Platforma ta służy szkoleniu na odległość oraz umożliwia przeprowadzanie niezbędnych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w sposób bardzo elastyczny i przyjazny uczestnikowi. Po zaliczeniu szkolenia z wykorzystaniem platformy szkoleniowej, uczestnik jest również zobowiązany do zaliczenia specjalnie opracowanego testu posiadanej wiedzy, który następnie stanowi podstawę do wydania mu certyfikatu (zaświadczenia ukończenia szkolenia), a w dalszej kolejności upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w danej organizacji. 

Platforma szkoleniowa