Opracowanie i wdrożenie dokumentacji

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) kładzie bardzo duży nacisk na dokumentowanie czynności przetwarzania danych osobowych. Jest to jeden z podstawowych sposobów wykazywania przez Administratora Danych lub Podmiot Przetwarzający (Procesora) zgodności prowadzonych przez siebie działań na danych osobowych z wymogami RODO oraz prowadzenia prawidłowej polityki w zakresie ochrony danych (zasada rozliczalności).  

Oferowana usługa polega na opracowaniu i wdrożeniu w danej organizacji kompleksowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, która jest niezbędnym elementem właściwie funkcjonującego systemu ochrony danych. Opracowywana i wdrażana przez naszą firmę dokumentacja przetwarzania danych osobowych odpowiada wymaganiom RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. 

Kompleksowe opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych obejmuje: 

 • wewnętrzne zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych;
 • Politykę ochrony danych osobowych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych lub Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
 • Zasady ochrony danych w organizacji;
 • wzory klauzul informacyjnych i klauzuli zgód;
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • procedurę analizy ryzyka;
 • rejestr incydentów;
 • wzór oświadczenia poufności;
 • wykaz zabezpieczeń;
 • procedurę audytu ochrony danych;
 • procedurę ciągłości działania;
 • wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.