Definicja danych osobowych.

definicje ustawy o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przy czym za osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, której tożsamość jest możliwa do ustalenia bezpośrednio lub pośrednio na podstawie określonych danych osobowych, w szczególności poprzez powołanie się na numery identyfikacyjne NIP i PESEL albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe i społeczne.

Należy podkreślić, że informacji o danej osobie nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to wygenerowania nadmiernych kosztów, czasu lub działania.

W świetle przedstawionej definicji danych osobowych za takie dane uznaje się zarówno informacje, które pozwalają bezpośrednio na określenie tożsamości danej osoby, jak i takie dane, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są do ustalenia przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań.

Ustawa o ochronie danych osobowych rozróżnia dwie kategorie danych osobowych:

  • dane osobowe zwykłe – dane, do których zalicza się takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wzrost, waga, dochody, sytuacja majątkowa;
  • dane wrażliwe (szczególnie chronione) – dane, do których zalicza się takie dane jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.