Parlament Europejski

Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Pakiet składa się rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich …

definicje ustawy o ochronie danych osobowych

Definicja danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przy czym za osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, której tożsamość jest możliwa do ustalenia bezpośrednio lub pośrednio na podstawie określonych danych osobowych, w szczególności poprzez powołanie się na numery identyfikacyjne NIP i …

Dziennik Ustaw

Zmiana przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która w art. 38 pkt 1 wprowadziła istotne zmiany w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) dotyczące administratora danych oraz instytucji powierzenia przetwarzania danych. Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych …